Zajedničko izveštavanje OECD-a za automatsku razmenu finansijskih informacija (CRS)

check bank account

Da bi pomogle u borbi protiv utaje poreza i štitile integritet poreskih sistema, vlade širom sveta su podržale uvođenje FATCA od strane Vlade Sjedinjenih Država uvođenjem novog sistema prikupljanja informacija i izveštavanja za finansijske institucije. Ovo je poznato kao “Common Reporting Standard (CRS)” i on je razvijen od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.

“Common Reporting Standard (CRS)” je standard za automatsku razmenu podataka (AEOI) razvijen od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). To je novi sistem izveštavanja i prikupljanja informacija za finansijske institucije u zemljama članicama, sa ciljem da pomogne u borbu protiv utaje poreza i da zaštiti integritet poreskih sistema.

Osnovna svrha CRS je u borbi protiv off-shore utaje poreza kao i obezbeđivanje minimalnih standarda i okvira za povećanje efikasnosti i smanjenje troškova u vezi sa razmenom informacija. Lokalne finansijske institucije podnose CRS-u određene informacije i dostavljaju ih svom nadležnom poreskom organu, koji u zauzvrat ove informacije deli sa odgovarajućim nadležnim organima članicama OECD-a sa kojima imaju zaključen ugovor.

CRS propisi se obično odnose na bilo koje finansijske institucije (FI) koje se nalaze u jurisdikciji koja učestvuje u CRS-u i obavezuje tu finansijsku instituciju da identifikuje poresku rezidentnost vlasnika računa. CRS važi i za pojedince i entitete. Najnoviji spisak zemalja koje su potpisale ili planiraju da potpišu usvajanje CRS-a mogu se naći na sajtu OECD-a na: http://www.oecd.org/tak/transparenci/AEOI-commitments.pdf

CRS nastoji da utvrdi poresku rezidentnost korisnika. Pod CRS-om, finansijske institucije su dužne da identifikuju klijente koji su poreski rezidenti u stranim jurisdikcijama, odnosno, van zemlje u kojoj imaju račune, a dužni su da prijave određene informacije nacionalnom poreskom organu.

Kako je to predviđeno nacionalnim zakonima koji vrše implementaciju CRS-a, potrebno je dostaviti informacije o poreskom organu u zemlji u kojoj se nalazi račun koji je u vlasništvu osobe koja podnosi izveštaj. Izveštaj koji se podnosi je dostupan  samo relevantnim poreskim organima.