Sejšeli uvode nove procedure za Internacionalne Poslovne Kompanije (IBC)

seychelles offshore company

Nove procedure su donete da bi se rešile nedoumice grupe za sprečavanje pranja novca Istočne i Južne Afrike (ESAAMLG), kako bi se usaglasile sa FATF standardima i kako bi se implementirali okviri za Sprečavanje pranja novca u Republici Sejšeli.

Ovaj novi Zakon zamenjuje Zakon o internacionalnim poslovnim kompanijama iz 1994 I uvodi velike promene u zakonodavtsvu Republike Sejšela koji se tiče korporacija I kojih će morati da se pridržavaju svi vlasnici kompanija.

Neke od ključnih promena su sledece:

 

Proširena lista zabranjenih aktivnosti za IBC

 

Zabranjene aktivnosti koje IBC ne sme da obavlja su sledeće:

  • Poslovanje sa hartijama od vrednosti (HOV) na Sejšelima (dozvoljeno je izvan Sejšela, pod uslovom da IBC poseduje licencu za poslovanje sa HOV u zemlji u kojoj obavlja takvo poslovanje)
  • Kockanje , uključujući interaktivne kockarske aktivnosti na Sejšelima (dozvoljeno je izvan Sejšela, pod uslovom da IBC poseduje licencu za kockarske aktivnosti u zemlji u kojoj obavlja takvo poslovanje)
  • Poslovanje u formi investicionog fonda, osim u slučajevima da imaju licencu za obavljanje tih aktivnosti, a u skladu sa zakonima Sejšela o investicionim fondovima, ili u skladu sa zakonima drugih jurisdikcija.

 

Iznajmljivanje imovine na Sejšelima od strane IBC više nije moguća

 

U prethodnom periodu, postojala je mogućnost da IBC iznajmi imovinu za kancelarijsko korišćenje iz koje je bilo moguće komuniciranje sa članovima ili gde je bilo moguće pripremanje I čuvanje dokumentacije kompanije. Ova odredba nije u skladu sa generalnim principima da IBC ne sme da posluje na Sejšelima. IBC ima za cilj da posluje van Sejšela I stoga je suvišno da lokalno prisustvo bude isključivo preko registrovane kancelarije odobrene preko registrovanog agenta.

 

Pojašnjenje – posedovanje ili upravljanje plovilima registrovanim na Sejšelima

 

Posedovanje i upravljanje registrovanog broda na Sejšelima je moguće I registrovani brod može da boravi ili da bude stacioniran u Sejšelskim vodama pod uslovom da IBC kompanija ne obavlja sledeće aktivnosti sa registrovanim brodom: pecanje, iznajmljivanje ili turizam.

 

 

Nove obaveze u vezi sa vođenjem evidencije u vezi sa stvarnim vlasništvom

 

Sve IBC kompanije su u obavezi da čuvaju registar stvarnih vlasnika na registrovanoj adresi.

 

Novi zahtevi u vezi sa Registrom direktora

 

  • Registar direkora IBC treba da se čuva samo na registrovanoj adresi.
  • Svi IBC su u obavezi da podnesu Registru kopiju Registra direktora
  • Registar direktora će biti javno dostupan (za postojeće IBC, Registar direktora će biti javno dostupan dve godine nakon stupanja na snagu tog zakona)

 

Potpuna zabrana akcija na donosioca (beares shares)

 

Zabranjenje su akcije na donosioca

 

Nove odredbe za smanjivanje preuzimanja već osnovanih (potojećih) kompanija

 

Potrebno je imenovanje prvog direktora u roku od 9 meseci od datuma inkorporacije IBC

 

Završne odredbe

 

26.07.2016. Narodna skupština Sejšela odobrila je IBC Zakon 2016. Novi zakon stupa na snagu 01.12.2016.

 

U skladu sa zamenom starog zakona novim, svaki IBC će biti u obavezi da se automatski pre registruje u skladu sa novim zakonom u roku od 12 meseci prelaznog perioda od datuma početka primene novog zakona a što uključuje:

 

  • podnošenje registra direktora registru
  • ispunjavanje obaveza koje se tiču stvarnih vlasnika I
  • usklađivanje sa obaveštenjem o lokaciji “minutes of the first meeting” i rezolucije vlasnika I direktora I registra troškova

 

Postojeće IBC neće biti u obavezi da izmene memorandum I artikal o udruženju kako bi bili usaglašeni sa Novim zakonom, ali u slučaju neusaglašenosti između starog I novog zakona, novi zakon će se uzeti kao merodavan.