Kipar

Kipar

INFO – KIPAR

Kipar je u posljednjih 15 godina doživeo brz ekonomski rast. Prema trenutno važećim poreskim odredbama Kipar je zemlja sa najblažim poreskim režimom u Evropi i njegova uloga kao internacionalnog finansijskog centra je veoma velika.

Ulazak u EU je učvrstio dobro ekonomsko stanje i dao temelje za još mnogo veći ekonomski rast.

 

Kiparsko društvo sa ograničenom odgovornošću (Limited kompanija) može da bude registrovano na 2 načina:

 • Kompanija sa menadžmentom van Kipra – poreski nerezident. Direktor ove kompanije mora da bude fizičko lice ili kompanija koji nije rezident Kipra, i vlasništvo kompanije mora biti u vlasništvu inostranog lica (fizičkog ili pravnog). Poslovne aktivnosti i izvori prihoda moraju biti izvan Kipra, lokalna pozamljivanja (kompanijama na Kipru) nisu dozvoljena, a sva lokalna plaćanja moraju biti zabeležena i prijavljena. Godišnji računi/izveštaji moraju biti zavedeni kod Centralne Banke. Ovako registrovana kompanije ne plaća porez na korporativnu dobit od 12,5%, ali podleže svim ostalim obavezama i troškovima. Ovo je idealna kompanija, ako želite da Vaša kompanija ima EU status, a nisu Vam bitne pogodnosti koje donose kompanije, koje su poreski rezidenti.
 • Kompanija sa menadžmentom na Kipru – poreski rezident.Direktor ove kompanije mora da bude fizičko lice ili kompanija koji su rezidenti Kipra, dok vlasnik kompanije može da bude domaće (kiparsko) ili inostrano lice (fizičko ili pravno). Mi možemo da Vam obezbedimo uslugu nominovanog direktora sa Kipra, kako bi Vaša kompanija bila poreski rezident. Kompanije koje su poreski rezidenti na Kipru, uživaju punopravni status EU kompanije, mogu da se registruju za EU PDV broj (VAT), kao i za ostale brojeve (EORI,…). Kompanija sa menadžmentom na Kipru takodje može da koristi pogodnosti koje proizilaze iz ugovora o izbegavanju dvojnog oporezivanja, koje Kipar ima potpisan sa 45 zemalja.

 

Poreski tretman kompanija na Kipru

Kipar trenutno ima najmanju stopu poreza u Evropi i kao takav dodatno je učvrstio svoju poziciju finansijskog centra. Više ne postoji razlika poreskog tretmana lokalnih i internacionalnih kompanija. Ista stopa poreza se primenjuje na sve kompanije. Kipar važi za prestižnu jurisdikciju, jer kao članice EU ne dovodi se u kontekst takozvanih „poreskih rajeva“.

 

Opšte odredbe:

 • Kompanija čije sedište, menadžment i kontrola nisu na Kipru se smatra nerezidentnom i ne podleže plaćanju poreza na profit kompanije koji je stečen izvan Kipra. Porez se plaća na aktivnosti, koje bi ovako registrovana kompanija imala na Kipru.
 • Prihodi od dividendi od stranih kompanija, koje su u vlasništvu kiparske rezidentne firme su potpuno izuzeti od poreza na Kipru (pod određenim uslovima).
 • Kiparska kompanija ne mora da plaća porez na dohodak kod isplate dividendi, kamata i naknada nerezidentnim kompanijama ili privatnim licima.
 • Nerezidentne kiparske kompanije ne mogu dobiti kiparski sertifikat o poreskom sedištu – ‘Tax Residence Certificate’ i samim tim nisu u mogućnosti da iskoriste prednosti Ugovora o duplom neoporezivanju.
 • Kompanija čije su sedište, menadžment i kontrola na Kipru se smatra rezidentnom i ona podleže plaćanju poreza na profit kompanije koji je stečen unutar i izvan Kipra u visini od 12,5%.
 • Poreski rezidenti Kipra su oslobođeni poreza na profit od prodaje deonica.
 • Poverljivost i anonimnost vlasnika kompanija je zaštićena (pravi identitet je dostupan samo lokalnim bankama. Nakon otvaranja računa, informacija nije dostupna trećim licima ili drugim državama, osim u slučaju pravno autorizovane kriminalne istrage (droga, terorizam, itd.).
 • Anonimnost se može postići korišćenjem servisa Nominovani direktor i Nominovani vlasnik.
 • Ipak, Centralna banka Kipra mora imati informaciju o pravim vlasniku kompanije. Ovu informaciju Centralna banka Kipra drži u potpunoj tajnosti.
 • Kiparska kompanija može da otvori bankovni račun u bilo kojoj valuti na Kipru i izvan Kipra.
 • Grupnu olakšicu je moguće ostvariti ukoliko se gubici jedne kompanije obračunaju sa oporezovanim profitom drugih kompanija u istoj grupi.
 • Nema restrikcije kod prenosa poreskih gubitaka. Mogu da se neograničeno prenose i da se izravnaju sa budućim profitom.
 • Reorganizaciju, spajanje i kupovinu kompanija je moguće izvršiti bez poreskih implikacija.
 • Ukoliko se naslede deonice kiparske kompanije koja je nerezident, taksa na imovinu se ne plaća; a prodaja ili prenos njihove imovine (osim nepokretnosti koje se nalaze na Kipru) je izuzeta od poreza na dobit i ostalih taksi.
 • Oslobađanje od poreza na kapitalnu dobit (osim kod prodaje nekretnina na Kipru).
 • VIES form – kompanije osnovane na Kipru koje imaju PDV broj (VAT) su u obavezi da na mesečnom nivou dostavljaju fakture na Kipar kako bi računovodstvena agencija do 10.og u mesecu podnela VIES formular Poreskoj upravi Kipra. Mesečni trošak ove procedure je 50EUR+19% VAT.

 

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije na Kipru molimo Vas da nam dostavite sledeće:

1. Predlog za naziv Vaše kompanije (2-3 različita predloga) kako bismo mogli proveriti koji naziv je slobodan. Naziv je poželjno da sadrži neku specifičnu reč ili skraćenicu ili inicijal i da se iz naziva može naslutiti čime će se firma baviti.
2. Kopija pasoša overena apostil pečatom – Original
3. Potvrda adrese iz pasoša (račun od el.energije ili telefona) – Original
4. Reference letter from the Bank (Pismo referenca banke) – Original

Procedura osnivanja kompanije traje u proseku oko 3 nedelje (u zavisnosti od brzine kojom Registar na Kipru overava dokumentaciju ovaj period je + 7 dana