Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA)

offshore limited company

FATCA je američki zakon donet u cilju poboljšanja izmirivanja poreskih obaveza od strane američkih državljana (rezidenata), kako fizičkih tako i pravnih lica, koji poseduju finansijska sredstva i račune van SAD.

 

FATCA ima za cilj da unapredi usaglašenost međudržavnih poreskih regulativa uvođenjem internacionalnog standarda za automatsku razmenu informacija, a u vezi sa američkim poreskim obveznicima.FATCA regulativa zahteva da poreski organi na godišnjem nivou prikupljaju informacije o bankovnim računima američkih poreskih obveznika.

 

FATCA treba da poveća transparentnost koja će pomoći IRS (Internal Revenue Service) da ukaže na američke rezidente koji investiraju i ostvaruju prihode preko ne američkih institucija. Primarni cilj je da se prikupe informacije o američkim državljanima, i FATCA uvodi poreski odbitak (withholding tax) na sva oporeziva sredstva u slučaju da nije prikupljena sva dokumentacija i da nisu ispunjeni izveštajni zahtevi.

 

Finansijske institucije su u obavezi da prikupe i verifikuju odgovarajuće informacije o klijentu i prikupljene informacije treba da dostave odgovarajućoj poreskoj instituciji  koja predstavlja kominikacioni kanal ka američkim poreskim organima.

 

Postojeće strategije implementirane od strane FATCA nisu dovoljne da podrže rastući obim poreskog izveštavanja.Kao posledica toga, finansijske isntitucije bi trebala da povećaju njihove sposobnosti poreskog manevrisanja da bi ispunili povećane zahteve regulatora.

Finansijskim institucijama su potrebni alati za usaglašenost sa vodećim tržištima koji će analizirati i pratiti lokalne poreske zakone, prikupljati informacije iz raznih izvora, kreirati i potvrđivati izveštaje o poreskim informacijama i usmeravati te izveštaje ka određenim poreskim organima.