Cipar

Cipar

Kiparsko društvo sa ograničenom odgovornošću (Limited kompanija) može da bude registrovano na 2 načina:

1. Kompanija sa menadžmentom van Kipra – poreski nerezident.
Direktor ove kompanije mora da bude fizičko lice ili kompanija koji nije rezident Kipra, i vlasništvo kompanije mora biti u vlasništvu inostranog lica (fizičkog ili pravnog). Poslovne aktivnosti i izvori prihoda moraju biti izvan Kipra, lokalna pozamljivanja (kompanijama na Kipru) nisu dozvoljena, a sva lokalna plaćanja moraju biti zabeležena i prijavljena. Godišnji računi/izveštaji moraju biti zavedeni kod Centralne Banke. Ovako registrovana kompanije ne plaća porez na korporativnu dobit od 12,5%, ali podleže svim ostalim obavezama i troškovima. Ovo je idealna kompanija, ako želite da Vaša kompanija ima EU status, a nisu Vam bitne pogodnosti koje donose kompanije, koje su poreski rezidenti.

2. Kompanija sa menadžmentom na Kipru – poreski rezident.
Direktor ove kompanije mora da bude fizičko lice ili kompanija koji su rezidenti Kipra, dok vlasnik kompanije može da bude domaće (kiparsko) ili inostrano lice (fizičko ili pravno). Mi možemo da Vam obezbedimo uslugu nominovanog direktora sa Kipra, kako bi Vaša kompanija bila poreski rezident. Kompanije koje su poreski rezidenti na Kipru, uživaju punopravni status EU kompanije, mogu da se registruju za EU PDV broj (VAT), kao i za ostale brojeve (EORI,…). Kompanija sa menadžmentom na Kipru takodje može da koristi pogodnosti koje proizilaze iz ugovora o izbegavanju dvojnog oporezivanja, koje Kipar ima potpisan sa 45 zemalja

 

Porezne odredbe

 • Svaka offshore tvrtka podliježe obvezi plaćanja poreza u vrijednosti 12,5% od neto iznosa profita ukoliko je rezidentna i ukoliko je menadžment i sjedište offshore tvrtke na Cipru. Menadžment i kontrola su obično određeni po mjestu prebivališta većine direktora i mjestu održavanja sastanaka odbora. Povoljnost ciparske mreže ugovora o izbegavanju dvojnog oporezivanja se može ostvariti korištenjem rezidentne IBC tvrtke.
 • Off shore tvrtka čije sjedište, menadžment i kontrola nije na Cipru ne podliježe plaćanju poreza, odnosno plaćaju ‘zero tax’.
 • Ne-rezidentne IBC tvrtke ne mogu dobiti ciparski certifikat o poreznom sjedištu – ‘Tax Residence Certificate’ i samim tim u biti nisu u mogućnosti iskoristiti prednosti ugovora o izbegavanju dvojnog oporezivanja.
 • IBC tvrtka ne mora plaćati porez na dohodak kod isplate dividendi, kamata i naknada ne-rezidentnim tvrtkama ili privatnim osobama.
 • Prihodi od dividendi IBC tvrtke na Cipru su u potpunosti izuzeti od poreza na Cipru (pod određenim uvjetima).
 • Off shore zastupništva sa upravom i kontrolom izvan Cipra su oslobođena plaćanja poreza na profit koji je stečen van granica Cipra.
 • Porezni rezidenti Cipra su oslobođeni poreza na profit od prodaje dionica.
 • 50% kamate je izuzeto ukoliko kamata raste po uobičajenom toku poslovanja (npr.kamata na zaostala dužnička salda).
 • Nema restrikcije kod prijenosa poreznih gubitaka. Mogu se neograničeno prenositii i izravnati sa budućim profitom.
 • Grupnu olakšicu je moguće ostvariti ukoliko se gubitci jedne tvrtke obračunaju sa oporezivim profitom drugih tvrtki u istoj grupi.
 • Reorganizaciju, spajanje i kupovinu poduzeća je moguće izvršiti bez poreznih implikacija.
 • Ukoliko se naslijede dionice off-shore poduzeća, taksa na imovinu se ne plaća; a prodaja ili prijenos njihove imovine (osim nepokretnosti koje se nalaze na Cipru) je izuzeta od poreza na dobit i ostalih taksi.
 • IBC tvrtka može otvoriti bankovni račun u bilo kojoj valuti na Cipru i van Cipra.
 • Ugovore o izbegavanju dvojnog oporezivanja Cipar ima potpisan sa 4 zemalja.
 • Oslobađanje od poreza na kapitalnu dobit (osim kod prodaje nekretnina na Cipru).
 • Povjerljivost i anonimnost vlasnika poduzeća je zaštićena (pravi identitet je dostupan samo lokalnim bankama. Nakon otvaranja računa, informacija nije dostupna trećim osobama ili drugim državama, osim u slučaju pravno autorizirane kriminalne istrage (droga, terorizam, itd.).

 

Djelatnost ciparskih off shore poduzeća

 • Off shore entiteti ne smiju obavljati bilo kakvu trgovinu na Cipru i/ili sa stanovnicima Cipra. Jedina dozvoljena djelatnost u okvirima granica Cipra su ona koja su kompatibilna sa praksom za upravljanje i kontrolu.

 

Djelatnosti koje se mogu izvoditi uz izričitu dozvolu Centralne Banke su:

 • Tranzitna trgovina kroz Cipar
 • Prepakiranje za ponovni izvoz, u okviru svrstanih tarifa
 • tampanje časopisa ili knjiga na stranim jezicima za distribuciju u inozemstvu
 • kladištenje, popravka ili održavanje roba, koje će se koristiti ili prodavati izvan Cipra
 • Osnivanje privatnog skladišta za prikazivanje robe proizvedene u inozemstvu koje će biti
 • Prodajne djelatnosti, samo ako njihov rezultat nije prodaja na Cipru ili Ciparskim poduzećima.

 

 • Prijedlog za naziv Vaše off shore tvrtke (2-3 različita prijedloga) kako bismo mogli provjeriti koji naziv je slobodan.
 • Naziv treba sadržati neku specifičnu riječ ili skraćenicu.
 • Preslika putovnice ovjerena Apostille žigom – Original
 • Potvrda adrese iz putovnice (račun od el.energije ili telefona) – Original
 • Pismo referenca banke na engleskom jeziku – Original